Έδαφος

Γενικά χαρακτηριστικά

Το Tessera έχει εξελιγμένα χαρακτηριστικά υπολογισμού και επεξεργασίας μοντέλων εδάφους. Η συνύπαρξή τους με την Οδοποιία, μέσα στο ίδιο πρόγραμμα, επιτρέπουν στο μελετητή να μην έχει μια απλή φωτογραφία του υποβάθρου που θα χειριστεί ή έστω ένα "μαύρο κουτί" από το οποίο μπορεί μόνο να ζητήσει δεδομένα, αλλά ένα υπόβαθρο "zωντανό", στο οποίο θα μπορεί να επέμβει. Μπορούν να συνυπάρχουν πολλά εδάφη το καθένα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Υπάρχουν λειτουργίες αλληλεπίδρασης και ογκομετρικού υπολογισμού μεταξύ εδαφών.


Εισαγωγή στοιχείων εδάφους

Τα στοιχεία του εδάφους (σημεία, τρίγωνα, γραμμές αλλαγής κλίσης) εισάγονται από αρχεία Ascii ή από αρχεία Dxf. Το Tessera διευκολύνει τον χρήστη προτείνοντας το Layer από το οποίο θα εισαχθεί κάθε στοιχείο, αναλύοντας τη μορφή του Dxf. Μετά την εισαγωγή μπορεί να γίνει λεπτομερής έλεγχος των στοιχείων του εδάφους (π.χ. για απαλοιφή διπλών σημείων, ημιτελώς ορισμένων στοιχείων, διασταυρούμενων γραμμών).

Εγγενής υποστήριξη Έδαφους DEM

Εκτός από έδαφος τύπου TIN (σημεία, τρίγωνα) υποστηρίζεται και έδαφος τύπου DEM (υψόμετρα σε κάνναβο). Τα DEM αρχεία μπορούν να καλύπτουν πολύ μεγάλες περιοχές με ελάχιστη χρήση μνήμης. Μπορούν να εισαχθούν από πολλούς τύπους αρχείων (όπως TIF).

Εισαγωγή γραμμών ορίων

Η εισαγωγή των γραμμών αλλαγής κλίσης γίνεται γραφικά ακόμα και σε υπάρχον πλέγμα τριγώνων το οποίο τροποποιείται άμεσα. Με αυτόν τον τρόπο, και με τη βοήθεια της τρισδιάστατης απεικόνισης, μπορεί να γίνει ακριβέστατος προσδιορισμός της μορφολογίας του εδάφους. Αντίστοιχα εισάγονται οι οάσεις και οι περίμετροι που ορίζουν τον χώρο μέσα στον οποίο γίνεται ο υπολογισμός των τριγώνων. Μάλιστα, με τη μοναδική μέθοδο προσαρμογής ορίων αυτά γίνονται με ελάχιστες κινήσεις.

Υπολογισμός μοντέλου

Ο υπολογισμός του ψηφιακού μοντέλου εδάφους είναι ταχύτατος (τριγωνοποιεί εκατοντάδες χιλιάδες σημεία με ΓΑΚ σε δευτερόλεπτα) και γίνεται σε γραμμικό χρόνο. Η τριγωνοποίηση ικανοποιεί το κριτήριο Delaunay αλλά τα τρίγωνα μπορούν να τροποποιηθούν από το χρήστη. Μπορεί να γίνει χρωματική παράσταση των υψομέτρων αλλά και φωτοσκίαση των τριγώνων για καλύτερη εποπτεία. Η διόρθωση των τριγώνων με τη χρήση της φωτοσκίασης είναι μια ιδιαίτερα εύκολη και αποτελεσματική εργασία. Οι ισοϋψείς υπολογίζονται ακαριαία και μπορούν να φαίνονται και να εκτυπώνονται σαν ισοτεθλασμένες ή σαν καμπύλες με οριζόμενη από το χρήστη εξομάλυνση. Είναι δυνατός επίσης ο χρωματισμός περιοχών με βάση τις κλίσεις του εδάφους, καθώς και ο υπολογισμός των αντίστοιχων εμβαδών.

Πλατεία Ανεμογεννήτριας

Στις νεότερες αναβαθμίσεις του Tessera Professional έχει ενταχθεί η δημιουργία ενός εδάφους-πλατείας ανεμογεννήτριας. Μπορούν εύκολα να παραμετροποιηθούν τα πρανή της και να υπολογιστουν οι εκσκαφές και επιχώσεις της πλατείας ανεμογεννήτριας.