Διατομές

Γενικά

Η επεξεργασία και ο υπολογισμός των διατομών βασίζονται σε μια φιλοσοφία που επιτρέπει τόσο το μαζικό υπολογισμό βασισμένο σε τυπικές διατομές όσο και την εκ των υστέρων τροποποίησή τους όπου χρειάζεται. Είναι δυνατός επίσης ο μαζικός υπολογισμός χωρίς τυπική διατομή όταν είναι ορισμένες οι διάφορες γραμμές. To πρόγραμμα λειτουργεί σαν μελετητικό και σαν επιμετρητικό ταυτόχρονα.


Εισαγωγή Στοιχείων

Το φυσικό έδαφος υπολογίζεται αυτόματα με βάση την οριζόντια χάραξη και το μοντέλο εδάφους. Σε οποιεσδήποτε μεταβολές της οριζόντιας χάραξης γίνεται εκ νέου υπολογισμός. Ο ενιαίος χαρακτήρας του προγράμματος επιτρέπει επίσης την άμεση διόρθωση του μοντέλου όταν στο επίπεδο της διατομής κριθεί ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο να γίνει. Το φυσικό έδαφος της διατομής μπορεί να προκύψει επίσης από μετρήσεις στο χώρο, χωρίς τη χρήση μοντέλου εδάφους, να εισαχθεί απευθείας από φύλλο εργασίας του προγράμματος ή μαζικά για όλες τις διατομές από αρχεία Ascii διαφόρων τύπων. Το υψόμετρο καταστρώματος ενημερώνεται αυτόματα από τη μηκοτομή. Το Tessera λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη υφιστάμενου δρόμου και αυτοματοποιεί τη διαδικασία βελτίωσής του.

Τυπικές εργασίες

Οι διάφορες γραμμές που χρησιμοποιούνται για το υπολογισμό τομών και εμβαδών είναι χαρακτηρισμένες και ιεραρχημένες. Χωρίζονται σε κατηγορίες - οικογένειες που προσδιορίζουν τη συμπεριφορά των γραμμών στη διατομή (σειρά και τρόπο υπολογισμού). Σε κάθε οικογένεια ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει και νέα μέλη - εργασίες που καθορίζουν τόσο την εμφάνιση των γραμμών όσο και τον τρόπο υπολογισμού - ομαδοποίησης των τελικών ποσοτήτων ανά διατομή (μήκη - εμβαδά). Οι στήλες του πίνακα χωματισμών διαμορφώνονται και αυτές παραμετρικά από το χρήστη (τρόπος παρουσίασης, ποσότητες που αθροίζουν). Η παραπάνω δομή με τις οικογένειες, εργασίες και στήλες απαρτίζουν τις τυπικές εργασίες του Tessera, οι οποίες μπορούν να εξάγονται και σε ξεχωριστά αρχεία όπως και να εισάγονται από αυτά. Αυτό βοηθά στη μεταφορά τους από έργο σε έργο, από συνεργάτη σε συνεργάτη και από το τμήμα υποστήριξης της Anadelta Software σε οποιονδήποτε χρήστη.

Τυπικές διατομές

Ανάλογα με τον τύπο του δρόμου γίνεται η επιλογή των τυπικών διατομών που θα χρησιμοποιηθούν. Υπάρχει εκτενής βιβλιοθήκη τυπικών διατομών που μπορεί να εμπλουτιστεί μέσω internet ή e-mail. Μια τυπική διατομή μπορεί να τροποποιηθεί ή και να δημιουργηθεί εξ' αρχής από το χρήστη με γραφικό τρόπο. Κάθε τυπική διατομή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πρότυπο για να προκύψει μια άλλη με τροποποίηση, προσθήκη ή διαγραφή κάποιων στοιχείων της. Η τροποποιημένη τυπική μπορεί να αποθηκευτεί με το δικό της όνομα και να αποτελεί στη συνέχεια η ίδια πρότυπο. Οι τυπικές διατομές μπορούν να εξάγονται και σε ξεχωριστά αρχεία όπως και να εισάγονται από αυτά. Αυτό βοηθά στη μεταφορά τους από έργο σε έργο, από συνεργάτη σε συνεργάτη και από το τμήμα υποστήριξης της Anadelta Software σε οποιονδήποτε πελάτη χρειαστεί βοήθεια.

Στοιχεία τυπικής διατομής

Οι τυπικές διατομές υποστηρίζουν αυτόματα δρόμους δύο κλάδων, ποικιλία διαμορφώσεων στα άκρα τους (επενδεδυμένες τάφρους, τοιχία ανάσχεσης, ΖΑΚ, κρασπεδόρειθρα) και πρανή κάθε τύπου. Το Tessera προσφέρει εργαλεία ελέγχου των τυπικών διατομών σε διάφορες συνθήκες και διευκολύνει στη δημιουργία και των πιο πολύπλοκων κατασκευών. Η τυπική διατομή περιέχει σε αριθμητική ή κωδικοποιημένη μορφή τις επικλίσεις και τα πλάτη οδού και ερεισμάτων, τις κλίσεις των πρανών, τις στρώσεις οδοστρωσίας, τις επενδεδυμένες τάφρους, τα στηθαία New Jersey, διάφορα σχέδια, τον τρόπο καθαρισμού των φυτικών γαιών κλπ. Η κωδικοποιημένη μορφή αναφέρεται σε διαγράμματα ή συναρτήσεις που το πρόγραμμα χρησιμοποιεί για να δώσει τιμές στις διάφορες παραμέτρους, όπως η χρήση του διαγράμματος επικλίσεων για τον υπολογισμό των επικλίσεων ή η χρήση συνάρτησης για τον υπολογισμό των επικλίσεων των ερεισμάτων (με περισσότερους από έναν τρόπους).

Υπολογισμός

Ο υπολογισμός γίνεται ταχύτατα και εύκολα είτε ανά διατομή είτε μαζικά για όλες ή για επιλεγμένες ομάδες διατομών με τη χρήση των κατάλληλων φίλτρων. Υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εκ νέου μίας τυπικής διατομής ή εφαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων της που μπορεί να αφορούν τόσο στην οδοστρωσία όσο και στα πρανή (εφαρμογή τριγωνικής τάφρου αριστερά κ.α.). Αν κατά τη διάρκεια των μαζικών υπολογισμών υπάρξουν προβλήματα αυτά αναφέρονται συγκεντρωτικά με δυνατότητα άμεσης μετάβασης σε κάθε διατομή για επίλυσή τους. Ακόμα και μετά τον υπολογισμό με τυπική διατομή υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στη διατομή είτε με μικρό-μεταβολή της τυπικής είτε με απευθείας τροποποίηση των γραμμών της διατομής. Σε όλες τις φάσεις τροποποίησης - υπολογισμού των διατομών γίνεται αυτόματος υπολογισμός και όλων των ποσοτήτων που προκύπτουν σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες τυπικές εργασίες.

Αναβαθμοί

Υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης εισαγωγής αναβαθμών, πλήρως παραμετροποιήσιμων όσον αφορά στο ελάχιστο οριζόντιο βήμα, στο ελάχιστο κατακόρυφο βήμα ή σε συνδυασμό τους, στις κλίσεις που θα χρησιμοποιηθούν, στη φορά δημιουργίας κλπ. Η εισαγωγή γίνεται είτε ανά διατομή είτε μαζικά για όλες (με κριτήριο την εγκάρσια κλίση του εδάφους) ή για επιλεγμένες ομάδες διατομών με τη χρήση των κατάλληλων φίλτρων. Βέβαια, όπως και με όλα τα στοιχεία της διατομής, ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τους αναβαθμούς ελεύθερα και μετά την εισαγωγή τους.

Τοιχία

Η τοποθέτηση των τοιχίων γίνεται με ορισμό της θέσης τους ενώ οι διαστάσεις τους προτείνονται αυτόματα με βάση αντίστοιχους πίνακες (κλίσης πρανούς, τάσης εδάφους), πρότυπα σχέδια που εισάγονται από τον χρήστη ή βρίσκονται αποθηκευμένα στη βιβλιοθήκη σχεδίων του προγράμματος. Η εισαγωγή των τοιχίων μπορεί να γίνει μαζικά, ακολουθώντας σχετική οριζοντιογραφική τοποθέτηση ή συγκεκριμένη απόσταση από άξονα, ή στο επίπεδο της συγκεκριμένης διατομής με εποπτικό τρόπο.

Πίνακας χωματισμών - ποσοτήτων - προμετρήσεις

Ο πίνακας χωματισμών παραμετροποιείται πλήρως. Τη στιγμή του υπολογισμού - εκτύπωσης ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ποιες από τις υπολογισμένες ποσότητες (σύμφωνα με τις τυπικές εργασίες) θα εμφανιστούν, με ποια σειρά και με ποια μορφή (επιφάνεια, όγκος, τρέχοντα μέτρα, ποσοστό για Γαίες, Βράχο κλπ). Παρέχεται η δυνατότητα είτε άμεσης εκτύπωσης του πίνακα είτε εξαγωγής του σε αρχείο (xls).

Εκτύπωση

Λόγω της εξειδικευμένης φύσης του προγράμματος οι εκτυπώσεις των διατομών γίνονται ταχύτατα και με την ελάχιστη δυνατή επέμβαση του χρήστη. Αρκεί ο ορισμός της επιθυμητής κλίμακας και των διατομών ανά σελίδα για την ολοκλήρωση της εκτύπωσης. Το αυτόνομο και παραμετρικό περιβάλλον εκτύπωσης περιλαμβάνει και τη διαδικασία της προεπισκόπησης, που βοηθά στον έλεγχο και στην τακτοποίηση των διατομών πριν την τελική εκτύπωση.

Επιμέτρηση - Κατασκευή

Το Tessera καλύπτει πλήρως και τις ανάγκες της επιμέτρησης. Μέσα από δικό του φύλλο εργασίας επιτρέπει την τροποποίηση και κατασκευή νέων γραμμών ανά διατομή. Παρέχεται όμως και η δυνατότητα μαζικής εισαγωγής γραμμών από αρχεία κειμένου διαφόρων μορφών καθώς και της μαζικής επεξεργασίας τους όπως η εισαγωγή/αποκοπή σημείων με πολλαπλά κριτήρια, η μετατόπιση κατά Δχ, Δh, το offset, η αντιγραφή, αποκοπή και επικόλληση γραμμών. Οι παραπάνω λειτουργίες σε συνδυασμό με τον ταχύτατο μαζικό υπολογισμό τομών και ποσοτήτων διευκολύνουν και απλουστεύουν τις εργασίες της σύγχρονης επιμέτρησης. Τέλος η μαζική εξαγωγή γραμμών ή χαρακτηριστικών σημείων από κάθε διατομή σε αρχεία κειμένου διευκολύνει την διαδικασία της χάραξης στη φάση της κατασκευής.