Χάραξη

Βασικές ιδιότητες δρόμων

Στο Tessera μπορείτε να εισάγετε και να επεξεργαστείτε απεριόριστο αριθμό δρόμων. Για κάθε δρόμο (σε οποιοδήποτε στάδιο της μελέτης) μπορείτε να αλλάξετε τις αρχικές παραμέτρους, που έχουν προταθεί από το πρόγραμμα, όπως την ταχύτητα μελέτης, τα αρχικά πλάτη, τον τρόπο υπoλογισμού των επικλίσεων.


Εισαγωγή Οριζόντιας Χάραξης

Η εισαγωγή της πολυγωνικής της οριζόντιας χάραξης γίνεται με πολλούς τρόπους: γραφικά με το ποντίκι, με ανάγνωση αρχείου Ascii, με πληκτρολόγηση σε Φύλλο εργασίας του προγράμματος. Στη γραφική εισαγωγή ή στη διόρθωση-μετακίνηση βοηθάει ιδιαίτερα το snap σε υπάρχοντα σχέδια (ευθείες ή καμπύλες) ή χαρακτηριστικά σημεία. Το πρόγραμμα προτείνει αρχικές τιμές στα στοιχεία συναρμογής των κορυφών. Στην οθόνη εμφανίζονται συνεχώς τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της στροφής με πολλά βοηθητικά στοιχεία όπως ακτίνες, διχοτόμους και κέντρα, αρχή και τέλος καμπυλών (κλωθοειδών, κύκλων, παραβολών, κλπ). Σε περίπτωση επικάλυψης των καμπυλών ή μη αποδεκτών παραμέτρων αυτό γίνεται φανερό, στη διάρκεια της μετακίνησης, με αλλαγή των χρωμάτων των στοιχείων στην περιοχή του προβλήματος. Μετά τη μετακίνηση και εάν το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται, εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα προειδοποίησης ή λάθους. Αν τα αρχεία Ascii, πέρα από τις συντεταγμένες, περιέχουν επιπλέον στοιχεία για τη γεωμετρία του δρόμου (ακτίνες καμπυλότητας, στοιχεία κλωθοειδών κλπ) αυτά αναγνωρίζονται από το πρόγραμμα και εισάγονται.

Καμπύλες Συναρμογής

Κάθε κορυφή της πολυγωνικής της Οριζόντιας χάραξης είναι ένα αντικείμενο που χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο παραμέτρων και ιδιοτήτων. Αυτές, όσες είναι απαραίτητο, είναι εφοδιασμένες με αρχικές τιμές πλήρως οριζόμενες από τον χρήστη. Παράμετροι είναι οι συντεταγμένες της κορυφής, το όνομά της, η ταχύτητα μελέτης, η επίκλιση στο κυκλικό τόξο. Ιδιότητα είναι ο τύπος της, που αντιστοιχεί στην ακολουθία των επιμέρους δομικών στοιχείων από τα οποία αυτή απαρτίζεται. Έτσι έχουμε τις ακολουθίες: κλωθοειδής-κυκλικό τόξο-κλωθοειδής, παραβολή-κυκλικό τόξο-παραβολή (μόνο στην έκδοση Professional), κανιστροειδής τριών κυκλικών τόξων με οποιαδήποτε υπολογίσιμη διαδοχή ακτίνων. Για κάθε δομικό στοιχείο από τα παραπάνω το πρόγραμμα προτείνει τιμές (ακτίνες, παραμέτρους ή μήκη ή εκτροπές κλωθοειδών), που είναι άμεσα τροποποιήσιμες, όπως προτείνει και όρια.

Σύζευξη κορυφών - Σύνθετες καμπύλες

Περισσότερο σύνθετες καμπύλες προκύπτουν από τη σύζευξη δύο διαδοχικών κορυφών, που το πρόγραμμα χειρίζεται σαν ένα αντικείμενο. Σ' αυτή την κατηγορία ανήκουν ο ελιγμός και η ακολουθία κλωθοειδής-κυκλικό τόξο-ωοειδής-κυκλικό τόξο-κλωθοειδής (μόνο στη έκδοση Professional). Σ' αυτή την περίπτωση το πρόγραμμα υπολογίζει όλες τις τιμές των παραμέτρων και ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει κάποιες από αυτές. Υπολογίζονται πάντα οι υπόλοιπες ώστε να υλοποιείται η μοναδική κάθε φορά λύση. Το ίδιο συμβαίνει και στη γραφική μετακίνηση οποιασδήποτε από τις δύο εμπλεκόμενες κορυφές.

Οριογραμμές - Διαπλατύνσεις

Το Tessera, σύμφωνα με τα αρχικά πλάτη (οδοστρώματος, ερεισμάτων, νησίδων) που είναι ορισμένα στις ιδιότητες του δρόμου, εμφανίζει τις οριογραμμές που ορίζουν την επιφάνεια του δρόμου (οδόστρωμα, κατάστρωμα, νησίδες). Η μεταβολή του πλάτους σε οποιαδήποτε θέση του δρόμου γίνεται με την εισαγωγή αυξομείωσης-διαπλάτυνσης. Η αυξομείωση αποτελεί μια επιπλέον ιδιότητα της αντίστοιχης οριογραμμής, η οποία διατηρείται σε οποιαδήποτε μεταβολή του άξονα. Η σε πραγματικό χρόνο επανασχεδίαση όλων των οριογραμμών σε οποιαδήποτε γραφική μετακίνηση του άξονα επιτρέπει την εύκολη και εποπτική προσαρμογή της χάραξης στους περιορισμούς που επιβάλλει το τοπογραφικό υπόβαθρο. Το πρόγραμμα υποστηρίζει πολλά είδη διαπλατύνσεων εκτός των αυτόματων στο εσωτερικό των καμπυλών. Χρησιμοποιούνται για τη διεύρυνση του οδοστρώματος ή της νησίδας, τετραγωνική και κυβική παραβολή (δύο μορφών) ή γραμμική (με δύο προαιρετικά κυκλικά τόξα). Ανάλογα με το είδος της διαπλάτυνσης ορίζονται και τα απαραίτητα στοιχεία όπως το πλάτος, το μήκος, οι ακτίνες καμπυλότητας.

Επικλίσεις

Το διάγραμμα επικλίσεων κάθε δρόμου παρουσιάζεται με πολλά βοηθητικά στοιχεία (διάγραμμα καμπυλότητας, χαρακτηριστικά σημεία καμπυλών). Υποστηρίζονται τόσο ο τύπος που προτείνεται από τους Γερμανικούς (RAS) όσο και από τους Αμερικάνικους (AASHTO) κανονισμούς. Είναι δυνατή η παραμετροποίηση του διαγράμματος επικλίσεων σε μεγάλο βαθμό αλλά και η εισαγωγή του από Ascii αρχεία ή πίνακες. Ορίζονται οι τιμές των επικλίσεων στην ευθυγραμμία και στο κυκλικό τόξο, τα όρια των πρόσθετων κλίσεων οριογραμμών (Δs max και Δs min) και άλλες παράμετροι όπως οι κρίσιμες αποστάσεις τροποποίησης του διαγράμματος μεταξύ ομόρροπων ή αντίρροπων καμπυλών. Κάθε τροποποίηση σε οποιαδήποτε παράμετρο επιδρά άμεσα στο διάγραμμα επικλίσεων και είναι ορατή μέσα από το γραφικό περιβάλλον εστιάζοντας με εύκολο τρόπο και με την κατάλληλη κλίμακα (και στρεβλή) στο επιθυμητό σημείο. Το ίδιο άμεση και εποπτική είναι η επίδραση οποιασδήποτε τροποποίησης της οριζόντιας χάραξης στο διάγραμμα επικλίσεων.

Επιλογή θέσεων διατομών - Πύκνωση

Οι διατομές τοποθετούνται αυτόματα από το πρόγραμμα με βάση τις ιδιότητες του δρόμου, οι οποίες προσφέρουν πολλές εναλλακτικές λύσεις και παραμέτρους για την πύκνωση. Ορίζονται οι αποστάσεις μεταξύ διατομών στις ευθυγραμμίες και στις καμπύλες, τα ελάχιστα διαστήματα στο τέλος κάθε δομικού στοιχείου και οι ελάχιστες αποστάσεις από χαρακτηριστικές διατομές. Η εισαγωγή των χαρακτηριστικών διατομών (Ε, Ω, Δ) είναι προαιρετική. Επίσης επιλέγεται αν θα γίνει εξομάλυνση της πύκνωσης, με σκοπό την καλύτερη απόδοση του ανάγλυφου, ή αν αυτή θα είναι συμμετρική σε επιμέρους τμήματα. Σε κάθε μετακίνηση του άξονα αναπαράγονται αυτόματα και επανατοποθετούνται οι διατομές με βάση τις επιλεγμένες ιδιότητες. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εισαγωγής διατομής με το ποντίκι και η μετακίνηση υπάρχουσας διατομής σε συγκεκριμένη χιλιομετρική θέση. Τέλος δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής των θέσεων και των ονομάτων των διατομών από εξωτερικά αρχεία διαφόρων τύπων.

Έλεγχος απορροής

Μετά τον ορισμό της οριζόντιας και της κατακόρυφης χάραξης και τις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του διαγράμματος επικλίσεων το Tessera δίνει τη δυνατότητα εποπτικού ελέγχου της απορροής των ομβρίων. Αυτό γίνεται με τον χρωματισμό των κλίσεων της επιφάνειας του οδοστρώματος, με επιλεγόμενη από τον χρήστη χρωματική κλίμακα. Η διαδικασία μπορεί να είναι επαναληπτική και είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την επισήμανση των περιοχών κακής απορροής και την εξάλειψή τους.

Κριτήρια ασφαλείας - ΟΜΟΕ

Για την αξιολόγηση της χάραξης των οδών ως προς την ασφάλεια εφαρμόζονται από το Tessera τα τρία κριτήρια ασφαλείας που ορίζουν οι Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ). Υπολογίζεται και εμφανίζεται σε διάγραμμα η λειτουργική ταχύτητα V85, και γίνεται έλεγχος επάρκειας των κριτηρίων. Ένας ειδικός πίνακας επιτρέπει την επισήμανση όλων των περιοχών που παρουσιάζουν πρόβλημα και διευκολύνει στη βελτίωση της χάραξης.

Ορατότητα

Το Tessera υπολογίζει το απαιτούμενο μήκος ορατότητας για στάση σύμφωνα με την υπολογιζόμενη, για κάθε στοιχείο της χάραξης, ταχύτητα V85. Με βάση αυτό υπολογίζει τον απαιτούμενο πλευρικό ελεύθερο χώρο και σχεδιάζει τις περιβάλλουσες ορατότητας. Υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης διάνοιξης στις διατομές που ο υφιστάμενος πλευρικός ελεύθερος χώρος είναι μικρότερος από τον απαιτούμενο. Προσδιορίζονται επίσης τα υφιστάμενα μήκη ορατότητας, σύμφωνα με την Οριζοντιογραφία και τη Μηκοτομή, και γίνεται ανάλυση ορατότητας μέσα από επισκόπηση και εκτύπωση διαγραμμάτων ορατότητας χωριστών για κάθε κατεύθυνση. Τέλος υπολογίζεται το ποσοστό του μήκους της οδού στο οποίο τα υφιστάμενα μήκη ορατότητας είναι μεγαλύτερα κατά ένα συντελεστή από τα απαιτούμενα.

Τεχνικά

Το Tessera έχει απλοποιήσει τη διαδικασία εισαγωγής των τεχνικών. Ορίζονται παραμετρικά και γραφικά ο τύπος, η θέση, όλες οι διαστάσεις, ο προσανατολισμός του άξονα του τεχνικού, των όψεων και των πτερυγότοιχων και άλλα στοιχεία χρήσιμα για την ακριβή τοποθέτησή του. Τα τεχνικά εισάγονται από οποιοδήποτε επίπεδο της μελέτης (Οριζοντιογραφία ή Μηκοτομή) με αυτόματη ενημέρωση των υπολοίπων. Είναι επίσης δυνατή η αλλαγή των παραμέτρων και γραφικά από το εγκάρσιο επίπεδο, όχι απαραίτητα κάθετο στον άξονα του δρόμου, από το οποίο και ρυθμίζεται η μηκοτομή του τεχνικού. Η εκτύπωσή τους στα τελικά σχέδια είναι πλήρως παραμετρική.

Ανάλυση τροχιών οχημάτων

Το πρόγραμμα μπορεί να κάνει υπολογισμό τροχιών οχημάτων ξεχωριστά σε κάθε ρεύμα της οδού. Υπάρχει βιβλιοθήκη με κάτοψη και προφίλ των οχημάτων ενώ είναι δυνατή η δημιουργία νέων με αντιγραφή και τροποποίηση. Υπάρχει δυνατότητα χρήσης διαφορετικού τύπου οχήματος για κάθε ρεύμα και μπορεί να γίνει γραφική μετακίνηση και εισαγωγή οχήματος σε οποιαδήποτε θέση.

Ορθοφωτογραφίες από WMS server

Το πρόγραμμα μπορεί να κατεβάζει απευθείας ορθοφωτογραφίες από WMS server, είτε σαν αυτόματα ανανεούμενο background είτε σαν μία μεμονωμένη εικόνα.